1 Resources share the relationship contributor to Tang Chen (Xianggang) Dian Ying You Xian Gong si